Jakie są współczesne tendencje demograficzne w Polsce i na świecie? Jakie są najpilniejsze problemy polityki rodzinnej do rozwiązania? Jak wygląda gospodarka dobrobytu i skąd czerpać inspiracje? Jak finansować politykę społeczną?
2011-03-21
Podczas trwającej trzy dni konferencji odbędą się prezentacje, wykłady oraz panele dyskusyjne dotyczące m.in. ekonomizacji polityki społecznej na tle współczesnych zmian demograficznych
i rodziny, usług społecznych w wielosektorowej polityce społecznej oraz wspierania polityki społecznej przez odpowiedzialny biznes. Wśród prelegentów wystąpią specjaliści i eksperci najwyższej klasy – m.in. prof. Jerzy Hauser, prof. Irena Lipowicz (Rzecznik Praw Obywatelskich), prof. Nicholas Barr (London School of Economics) oraz JM prof. Julian Auleytner, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Patronat honorowy nad konferencją objęło m.in. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronem medialnym jest tygodnik Przekrój oraz magazyn THINKTANK. Konferencja będzie podsumowaniem trwającego od kwietnia 2009 roku projektu „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia” Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP
w Warszawie.

Działania badawcze w projekcie dotyczą czerech subdyscyplin nauk społecznych: polityki społecznej, pedagogiki społecznej, gospodarki społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu. Celem projektu jest integracja środowiska naukowców i praktyków, upowszechnianie myśli zachodnich ekspertów, popularyzowanie odpowiedzialności społecznej na portalu www.spolecznieodpowiedzialni.pl oraz tworzenie nowatorskich publikacji o usługach społecznych w Polsce. Eksperci projektu stworzyli cztery przekrojowe publikacje książkowe w ramach serii „Nowa polityka społeczna”. W ramach serii tłumaczeń jedenastu książek zatytułowanej „Współczesna polityka społeczna”, upubliczniono po raz pierwszy w Polsce koncepcje oraz osiągnięcia naukowe zachodnich badaczy tego zagadnienia. Wśród przekładów znalazły się dzieła wybitnych specjalistów, m.in. „Zrozumieć wielosektorową gospodarkę dobrobytu” Martina Powella oraz  „Państwo dobrobytu jako skarbonka” autorstwa prof. Nicholasa Barra. Łącznie opublikowano blisko 20 tysięcy unikatowych egzemplarzy pięknie wydanych książek, które są bezpłatnie dystrybuowane do instytucji w całej Polsce. Lista publikacja dostępna jest na: http://spolecznieodpowiedzialni.pl/246/Artykuly,87n.html

„Postawiliśmy sobie za cel popularyzację i upowszechnianie wiedzy na temat nauk społecznych wśród jak najszerszych kręgów społeczeństwa - studentów, naukowców i przedsiębiorców. Jestem dumny, że przy wsparciu Unii Europejskiej i wielu wybitnych ekspertów udało nam się zrealizować innowacyjny projekt „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia”, którego wyniki zostaną zaprezentowane podczas międzynarodowej, prestiżowej konferencji na początku kwietnia w Warszawie” – mówi JM prof. Julian Auleytner, Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.

Realizacja projektu „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia” była możliwa dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie jest jedną z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni pedagogicznych w Polsce. Uczelnia specjalizuje się głównie w  dziedzinach: europejskiej polityki społecznej, aktywnej pracy socjalnej, pedagogiki oraz gospodarki społecznej.
WSP TWP wykorzystuje w swojej działalności dydaktycznej nowatorskie rozwiązania edukacyjne, takie jak: tutoring, mentoring akademicki i coaching, stosowane w wiodących ośrodkach akademickich świata. W ramach systemu e-learning studenci i słuchacze z Polski oraz innych krajów mają szansę kształcenia się na odległość. Uczelnia wykorzystuje fundusze europejskie, realizując kilkanaście projektów edukacyjnych i badawczych, prowadzi także współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami biznesowymi. Doradza i aktywizuje absolwentów i studentów w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy i w gospodarce opartej na wiedzy.

 
 

 

ARCHIWUM

 

2008 ImageHouse. All rights reserved.